ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H613PR0015
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
2,080.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
2,080.00
วันที่ประกาศ: 
16/03/2561