ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิด 100,000 บาท

เลขที่ประกาศ: 
3-61-5-PA-0001
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บ.เบญกรุ๊ปเอสโซลี่ จำกัด
ราคา: 
9,747.70
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัทเบนกรุ๊ปเอสโซซี่ จำกัด
วันที่ประกาศ: 
30/05/2561