ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาสามัญ จำนวน 11 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H612PR0008
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
37450
ราคากลาง: 
37,450.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.เค.เอส.ที ดิสเปนซารี่
ราคา: 
37,450.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก.เค.เอส.ที ดิสเปนซารี
ราคา: 
37,450.00
วันที่ประกาศ: 
13/03/2561