ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
1. นายพีระ ตยาคี เสนอราคารถทะเบียน พศ-1043
ราคา: 
30,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
2. นายจำเนียร แก้วอุไร เสนอราคารถทะเบียน พศ-3482
ราคา: 
32,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
3. นางสาวจิตต์ปภัสสร สุวรรณธารี เสนอราคารถทะเบียน พศ-3486
ราคา: 
24,610.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
4. นางสาวจิตต์ปภัสสร สุวรรณธารี เสนอราคารถทะเบียน อร-1519
ราคา: 
45,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
5. นางสาวจิตต์ปภัสสร สุวรรณธารี เสนอราคารถทะเบียน อร-2618
ราคา: 
55,555.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
6. นายประสิทธิ์ บุญผูก เสนอราคารถทะเบียน อร-1737
ราคา: 
53,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
7. นางสาวจิตต์ปภัสสร สุวรรณธารี เสนอราคารถทะเบียน อร-1498
ราคา: 
50,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
8. นายภิญโญ ค้ำชู เสนอราคารถทะเบียน อร-1501
ราคา: 
45,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
9. นายจำเนียร แก้วอุไร เสนอราคารถทะเบียน อร-1497
ราคา: 
43,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
10. นางสาวจิตต์ปภัสสร สุวรรณธารี เสนอราคารถทะเบียน อร-1502
ราคา: 
31,000.00
วันที่ประกาศ: 
12/09/2562