ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
6,905.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
นายสุรเกียรติ์ คล้ายแจ้ง
ราคา: 
7,005.00
หมายเหตุ: 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
นางสาวอรุณ น้อยฉวี
ราคา: 
7,105.00
หมายเหตุ: 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
นางสาวนวรัตน์ อิมสมจิตต์
ราคา: 
7,205.00
หมายเหตุ: 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
นายกรวิชญ์ ซอประเสริฐ
ราคา: 
7,500.00
หมายเหตุ: 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
นายกรวิชญ์ ซอประเสริฐ
ราคา: 
7,500.00
หมายเหตุ: 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
22/04/2562