ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบ Call Center 1348

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
5000000
วันที่รับเอกสาร: 
05/09/2559 - 08/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
16/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
23/09/2559
ราคากลาง: 
4,541,573.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2,928,087.10
บริษัท วอกซ์ตรอน จำกัด
3,250,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2,928,087.10
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 5, 2559