ประกาศผลผู้ชนะเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ 01/2562 ลว.14 พ.ย.62
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ที.เค.วาย ลิสซิ่ง จำกัด
ราคา: 
28,944,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด
ราคา: 
26,265,840.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เรนท์ทัล จำกัด
ราคา: 
29,657,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด
ราคา: 
26,264,476.80
วันที่ประกาศ: 
15/11/2562