ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi - Fi พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1198400
วันที่รับเอกสาร: 
22/06/2564 - 01/07/2564
วันที่ยื่นซอง: 
02/07/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/07/2564
ราคากลาง: 
1,198,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 22, 2564