ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
8513592.95
วันที่รับเอกสาร: 
24/11/2564 - 14/12/2564
วันที่ยื่นซอง: 
15/12/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/12/2564
ราคากลาง: 
8,513,592.95
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 24, 2564