ประกาศประกวดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ๓ รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
659910
วันที่รับเอกสาร: 
24/06/2565 - 05/07/2565
วันที่ยื่นซอง: 
06/07/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/07/2565
ราคากลาง: 
659,910.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มิถุนายน 24, 2565