ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 33 ราย

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 33 ราย
#ขสมกปลอดภัยมั่นใจให้บริการพนักงานฉีดวัคซีนครบ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565