ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 26 ราย

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 26 ราย
#ขสมกปลอดภัยมั่นใจให้บริการพนักงานฉีดวัคซีนครบ

 

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565