ประกาศขายทอดตลาดน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ของเขตการเดินรถที่ 1 - 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
31/05/2565 - 21/06/2565
วันที่ยื่นซอง: 
22/06/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/06/2565
ราคากลาง: 
16,044.30
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤษภาคม 31, 2565