ประกาศขายทอดตลาดน้ำมันเครื่องใช้แล้ว

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
25/02/2564 - 08/03/2564
วันที่ยื่นซอง: 
09/03/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/03/2564
ราคากลาง: 
5.35
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 25, 2564