ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
27/10/2563 - 10/11/2563
วันที่ยื่นซอง: 
11/11/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/11/2563
ราคากลาง: 
4,235.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 27, 2563