ประกาศขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 120 รายการ เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
4,654.27
วันที่รับเอกสาร: 
17/06/2563 - 02/07/2563
วันที่ยื่นซอง: 
03/07/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/07/2563
ราคากลาง: 
4,654.27
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 17, 2563