ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
18000000
วันที่รับเอกสาร: 
09/08/2560 - 15/08/2560
วันที่ยื่นซอง: 
25/08/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
06/09/2560
ราคากลาง: 
17,971,720.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 9, 2560