ประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
9,000,000.00 ล้านบาท
วันที่รับเอกสาร: 
23/09/2557 - 26/09/2557
วันที่ยื่นซอง: 
06/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/10/2557
ราคากลาง: 
8,982,436.00
เอกสารราคากลาง: 
หมายเหตุ: 
เสนอราคาที่ กสท.บางรัก วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กันยายน 23, 2557