ประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในปี 2554

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
15000000
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2559 - 18/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
01/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/09/2559
ราคากลาง: 
14,996,348.53
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด
14,966,348.53
บริษัท พี เอ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
14,939,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พี เอ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
14,939,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2559