ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1723128
วันที่รับเอกสาร: 
16/06/2564 - 25/06/2564
วันที่ยื่นซอง: 
28/06/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/06/2564
ราคากลาง: 
1,723,128.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 16, 2564