ประกวดราคาเช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
3511740
วันที่รับเอกสาร: 
05/08/2564 - 17/08/2564
วันที่ยื่นซอง: 
18/08/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/08/2564
ราคากลาง: 
3,511,740.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 5, 2564