ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 6 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1800000
วันที่รับเอกสาร: 
05/07/2561 - 16/07/2561
วันที่ยื่นซอง: 
17/07/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
18/07/2561
ราคากลาง: 
1,656,963.36
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 5, 2561