ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1730400
วันที่รับเอกสาร: 
29/06/2559 - 08/07/2559
วันที่ยื่นซอง: 
25/07/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/07/2559
ราคากลาง: 
1,614,756.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาหมายเหตุ
บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
องค์การขอยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 16, 2559