ประกวดราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
49010400
วันที่รับเอกสาร: 
17/09/2561 - 03/10/2561
วันที่ยื่นซอง: 
04/10/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/10/2561
ราคากลาง: 
49,010,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 17, 2561