ประกวดราคาเช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน 25 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่รับเอกสาร: 
24/07/2562 - 05/08/2562
วันที่ยื่นซอง: 
06/08/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/08/2562
ราคากลาง: 
4,357,575.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 24, 2562