ประกวดราคาว่าจ้างแพทย์ 1 อัตรา ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
729000
วันที่รับเอกสาร: 
24/06/2563 - 02/07/2563
วันที่ยื่นซอง: 
03/07/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/07/2563
ราคากลาง: 
729,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 24, 2563