ประกวดราคาว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่รับเอกสาร: 
08/08/2562 - 20/08/2562
วันที่ยื่นซอง: 
21/08/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/08/2562
ราคากลาง: 
735,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 8, 2562