ประกวดราคาว่าจ้างแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่รับเอกสาร: 
29/05/2563 - 11/06/2563
วันที่ยื่นซอง: 
12/06/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/06/2563
ราคากลาง: 
729,000.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2563