ประกวดราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน 11 คน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1386000
วันที่รับเอกสาร: 
14/08/2563 - 25/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
26/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
27/08/2563
ราคากลาง: 
1,386,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 14, 2563