ประกวดราคาว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
842304
วันที่รับเอกสาร: 
11/07/2561 - 20/07/2561
วันที่ยื่นซอง: 
23/07/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/07/2561
ราคากลาง: 
842,304.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 11, 2561