ประกวดราคาซื้อ Line Printer

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1500000
วันที่รับเอกสาร: 
15/11/2560 - 23/11/2560
วันที่ยื่นซอง: 
24/11/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/11/2560
ราคากลาง: 
1,487,300.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 15, 2560