ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ครั้งที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
762500
วันที่รับเอกสาร: 
13/08/2558 - 21/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
03/09/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/09/2558
ราคากลาง: 
725,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
219,350.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
219,350.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 29, 2558