ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
28275200
วันที่รับเอกสาร: 
17/03/2563 - 02/04/2563
วันที่ยื่นซอง: 
03/04/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/04/2563
ราคากลาง: 
28,275,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 17, 2563