ประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้อลาก พร้อมไฮโดรลิก

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
3500000
ราคากลาง: 
3,498,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา
ยกเลิกการประกวดราคา ผอก.อนุมัติเมื่อวันที่ 5 พย.58
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 9, 2558