ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
8841000
วันที่รับเอกสาร: 
05/03/2562 - 18/03/2562
วันที่ยื่นซอง: 
19/03/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/03/2562
ราคากลาง: 
5,261,168.99
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 4, 2562