ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
3435021
วันที่รับเอกสาร: 
12/03/2561 - 21/03/2561
วันที่ยื่นซอง: 
22/03/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/03/2561
ราคากลาง: 
3,435,021.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 12, 2561