ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1390870
วันที่รับเอกสาร: 
08/09/2563 - 15/09/2563
วันที่ยื่นซอง: 
16/09/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/09/2563
ราคากลาง: 
1,390,870.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กันยายน 8, 2563