ประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
9207055
วันที่รับเอกสาร: 
21/08/2560 - 25/08/2560
วันที่ยื่นซอง: 
12/09/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/09/2560
ราคากลาง: 
3,437,428.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 21, 2560