ประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
9371505
วันที่รับเอกสาร: 
19/12/2559 - 27/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
13/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/01/2560
ราคากลาง: 
3,745,060.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 19, 2559