ประกวดราคาการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
4000000
วันที่รับเอกสาร: 
08/03/2561 - 19/03/2561
วันที่ยื่นซอง: 
20/03/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/03/2561
ราคากลาง: 
3,397,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บรอษัท สนุก ครีเอชั่น จำกัด
1,241,200.00
บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด
1,650,000.00
บริษัท ฟอร์วัน จำกัด
1,989,000.00
บริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด
2,593,939.00
บริษัท ยูนีค มีเดีย จำกัด
2,863,000.00
บริษัท ไนซ์ไฟน์เวิร์ค จำกัด
3,274,200.00
บริษัท เอ็ม ยู ครีเอชั่น จำกัด
3,484,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สนุก ครีเอชั่น จำกัด
1,241,200.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 8, 2561