บัตรโดยสารแบบใหม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่าจะทำบัตรใหม่ทำไม ในเมื่อไมไม่ตอบโจทย์การใช้งาน เหมือนเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค อยากให้ทำเป็นแบบเก่าได้ไหม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป ขอบคุณที่แนะนำบริการ