[บริการรถสายเจริญนคร - BTS

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันสายราษฎร์บูรณะ-เจริญนคร จะมีรถร่วมสาย 6 ให้บิริการเป็นหลัก แต่อยากร้องขอ ให้มีการเพิ่มสายรถเมย์ที่จะเลี่ยวเข้าไปยัง สถานีรถไฟฟ้าBTS และ BRT เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการคมมนาคมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ