นายสาคร รุ่งสวัสดิื์ ช.ผอก.ฝรอ 2 พร้อมผู้บริหารองค์การ ร่วมพิธีวางมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสาคร รุ่งสวัสดิ์ ช.ผอก.ฝรอ 2 พร้อมผู้บริหารองค์การ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
หน้าอาคารรัฐสภา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ
ภาพประกอบ: 
1234
1234
1234
1234