นายตรวจบังคับจอดรถหัวป้ายบางทีก็ใช้ได้บางสถานะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายสำโรง ตลาเธรรม เป็นป่้ายที่กว้างคนใช้บริการเยอะ รถค่อนข้างติดซึ่งบางทีติดนานจำเป็นที่ต้องปล่อยผู้โดยสารขึ้นลงไม่ต้องรอหัวป้ายเสมิไป คนใช้บริการย่ิมรู่แต่บังคับให้เปิดกัวป้ายมันไม่ใช่เหตุที่จะทำให้รถไม่ติดจริงแล้วคนรอเยอะยิ่งเแืดหัวป้ายยิ่งเบียดเพราะคนไปรอกันที่เดียวมันอันตลายกว่าทุกคนเย่งเพื่อจะขึ่นลงพร้ิมกันบางทีต้องอรุามอร่วยเปิกกาอนถึงนิดรถมันติดไงก็ไปไม่ได้ แต่นายตรวจก็ไร่ไปกัวป้ายเผื่อรอรถเปิดคนยืนเยอะทุกคนรอแต่ละสายซึ่งคิดว่าไม่จำเป็นเวลาเร่งด่วนพิจารนาด้วยค่ะจากคนใช้รถประจำทางจรืงๆ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ