นายกรัฐมนตรีชมการจัดแสดงรถโดยสารธรรมดาติดตั้งระบบ E-Ticket ,GPS

ภาพประกอบ: 
12