ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ประชุมหารือ เรื่องโครงการระบบบัตรโดยสาร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)

ภาพประกอบ: 
4896