ทดสอบ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1000000000.76
วันที่รับเอกสาร: 
06/11/2561
วันที่ยื่นซอง: 
06/11/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
06/11/2561
ราคากลาง: 
1,014,450,000.76
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 6, 2561