ต้องการให้เว็บไซต์ของ ขสมก มี data ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เท่าที่ทราบกันว่าตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารซึ่งค่อนข้างสูงขึ้นจากเดิมมาก จึงอยากทราบมาตรฐานของราคาที่ปรับขึ้น ยกตัวอย่างเช่นตัวดิฉันเอง ขึ้นรถเมล์สาย 140,141,142 จากป้ายตลาดบางปะกอก ไปลงที่ป้ายวัดยายร่ม(พระราม2) ซึ่งรถโดยสารสีน้ำเงินบางคันก็เก็บคาาโดยสาร 15 บาท บางคันก็เก็บค่าโดยสาร 20 บาท จึงต้องการเสนอแนะว่า หากทาง ขสมก จัดทำเว็บไซต์ที่บอกค่าโดยสารแต่ละระยะทางโดยละเอียด (เหมือนเว็บไซต์ของ bts) ที่สามารถเลือกสถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง แล้วตัวระบบจะคำนวณค่าโดยสารอัตโนมัติว่า จากสถานีต้นทางถึงปลายทาง รวมแล้วต้องจ่ายค่าโดยสารกี่บาท ซึ่งจะเป็นการดีและช่วยให้ประชาชนคำนวณค่าใช้จ่ายของตนเองได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ