ต้องการรถเมล์สาย Y59

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้รถเมล์ สาย Y59 กลับมาวิ่งให้บริการอีก เพราะถนนพุทธมณฑล สาย1 ไม่มีรถเมล์วิ่งให้บริการตลอดทั้งสายเลย จึงไม่สะดวกสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างเรา ไปรับ-ไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ลำบากในการเดินทาง รถสาธารณะประเภทอี่นก็ราคาสูงไป-กลับจึงลำบาก ขอบพระคุณล่วงหน้า

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเร่งขอสัมปทานการเดินรถในถนนพุทธมณฑลสาย 1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ