ต้นทุนในการเดินรถ

กราฟแสดง ต้นทุนในการเดินรถ

ตารางแสดง ต้นทุนในการเดินรถ

ชื่อข้อมูล จำนวน
ต้นทุนในการเดินรถ 8,304,460,118.72
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,632,634,774.97
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 203,498,121.04

เอกสารที่เกี่ยวข้อง